Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en prijsafspraken tussen Greenrats en de opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van Greenrats en staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij dit schriftelijk overeengekomen is.
 3. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

 

Prijsopgave

 1. Greenrats kan voorafgaand een prijsopgaaf doen, op basis van de tarieven weergegeven op de website van Greenrats.
 2. Deze prijsopgaaf is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 3. Een overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke) bevestiging van de opdrachtgever.

 

Prijzen

 1. De kosten worden achteraf door Greenrats gefactureerd op basis van nacalculatie.
 2. Greenrats zal de opdrachtgever informeren over het verloop van de werkzaamheden en bijbehorende kosten. Meer en/of minder werk zal bij de opdracht of bij het einde van de werkzaamheden, worden verrekend. Onder meerwerk worden alle werkzaamheden en leveringen die niet in de overeenkomst genoemd zijn verstaan.
 3. Het ontbinden van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever niet van de betaling van reeds uitgevoerde werkzaamheden en kosten gemaakt voor het treffen van mogelijke voorzieningen.
 4. Mocht er door de ontbinding van de overeenkomst schade aan het werk ontstaan, kan deze schade niet op Greenrats worden verhaald.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Greenrats direct na aankomst met de werkzaamheden kan beginnen. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een vrije toegang tot terreinen en ruimtes waar de werkzaamheden door Greenrats zullen worden uitgevoerd.
 2. Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om het uitvoeren van de werkzaamheden van Greenrats mogelijk te maken, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Indien de oorzaak van niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden binnen de risicosfeer van Greenrats ligt, zal de aanvang van de werkzaamheden worden verplaatst, of indien de werkzaamheden niet, dan wel slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. Mocht Greenrats onverhoopt niet of tot niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden gaan, zal Greenrats zich inspannen alsnog zo spoedig mogelijk tot de uitvoering hiervan over te gaan.

 

Betaling

 1. Betaling is mogelijk volgens de daartoe door Greenrats aangewezen betaalmethoden.
 2. Indien niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het na het ontvangen van de factuur.
 3. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtgever vanaf de factuurdatum de wettelijke rente van niet-handels tarieven verschuldigd. Eventuele kosten voor incasso komen volledig voor de kosten van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te melden aan Greenrats.

 

Klachten

 1. Mochten er onverhoopt klachten zijn over de uitvoering of kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden, dienen deze binnen 8 kalenderdagen na uitvoering schriftelijk te worden gemeld.
 2. Bij gebreke zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij anders is overeengekomen.

 

Ontbinden en beëindiging

 1. Indien het niet nakomen van de overeenkomst te wijten aan één of meerder van de volgende oorzaken; oorlog, revolutie, storingen in de aanvoer van grondstoffen, water en elektriciteit, transportmoeilijkheden, stakingen, brand, zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.
 2. De overeenkomst kan, bij niet nakoming van de overeenkomst door één van de partijen, onmiddellijk worden ontbonden of opgeschort zonder rechterlijke tussenkomst.
 3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden worden alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die ondernemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op het uitvoeren van de opdracht, in rekening gebracht.
 4. Greenrats kan de overeenkomst ontbinden, wijzigen of verplaatsen en dient dit schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar te maken, middels een verklaring betreffende de oorzaak van ontbinding, wijziging of verplaatsing. Het aanbieden van vervangende, gewijzigde of verplaatste werkzaamheden geldt als een nieuw aanbod.
 5. Indien opdrachtgever het aanbod van Greenrats niet accepteert, maakt Greenrats het eventueel door opdrachtgever betaalde bedrag terug over.

 

Aansprakelijkheid en garanties

 1. Greenrats zal zich inspannen de werkzaamheden naar het beste vermogen te verrichten.
 2. Greenrats kan, gezien de aard van de werkzaamheden, de uitkomst en het beoogde resultaat van de werkzaamheden niet garanderen.
 3. Greenrats kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (indirecte) schade aan zaken van de opdrachtgever en/of derden ontstaan ten gevolge van het uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Greenrats. Mocht dit laatste het geval zijn, zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht, niet te boven gaan. Iedere aansprakelijkheid van Greenrats voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Greenrats. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Greenrats is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

 

Geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen de Greenrats en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in het minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.

 

Bestrijding van ratten

 1. Greenrats bestrijdt ratten door afschot en mechanische vallen.
 2. Eventuele weringmaatregelen als door Greenrats geadviseerd, dragen bij aan het beoogde resultaat.
 3. Afgesloten delen van panden en schuren als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever, tenzij anders overlegd.
 4. Het gebruik, verplaatsen of verwijderen van mechanische rattenvallen en eventuele camera’s gebeurt in overleg met Greenrats.